ஐன்ஸ்டின்:தெய்வீகம் உலகவியலில் இருந்து வேறுபட்டது எனக் கருதுகிறீகளா?

தாகூர்:இல்லை. மனிதனின் எல்லையற்ற ஆளுமைக்கு அண்டம் உட்பட்டது. மனிதனின் ஆளுமைக்கு உட்படாத ஏதொன்றும் உலகத்தில் இருக்க முடிவதில்லை, இது அண்டத்தின் மெய்ப்பொருளே மனிதத்தின் மெய்ப்பொருள் என உறுதிசெய்கிறது.நான் இதை விஞ்ஞானத்தின் உண்மையைக்கொண்டு விளக்குகிறேன்.பொருள் எலக்ட்ரான்களாலும் புரோட்டான்களாளும் ஆனது, தனக்கிடையே இடைவெளி உள்ளதாய் இருக்கிறது, ஆனால் பொருள் திடமானதாய் இருப்பதாக தோன்றுகிறது.அது போலவே மனிதம் தனிமனிதர்களால் ஆனது, இருந்தபோதும் தங்களிடையே உள்ள உறவுகளால் பின்னி இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அது மனித உலகிற்கு வாழும் ஒற்றுமையை கொடுக்கிறது.முழு அண்டமும் இதுபோலவே இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதுவே மனித அண்டம்.

நான் இந்த சிந்தனையை மனிதனின் கலை, இலக்கிய, மத மெய்யறிந்திருத்தல் மூலம் பின்பற்றுகிறேன்.

ஐன்ஸ்டின்:அண்டத்தின் தன்மையைப் பற்றி இரண்டுவிதமான புரிதல் இருக்கிறது.(ஒன்று) உலகம் மொத்தத்தில் மனிதத்தை சார்ந்து இருக்கிறது.(இரண்டு) உலகம் உண்மையில் மனித காரணியை சாராமல் இருக்கிறது.

தாகூர்:அண்டம் எப்பொழுது மனிதனோடு ஒன்றுபட்டு இயங்குகிறதோ, அப்போது நிலையான அதை, நாம் மெய்யானதாக அறிகிறோம், அழகானதாக உணர்கிறோம்.

ஐன்ஸ்டின்:இது தெளிவாக சொன்னால், அண்டத்தை பற்றிய மனித புரிதலே.

தாகூர்:வேறு ஒரு புரிதல் இருக்க முடியாதே.இந்த உலகம் ஒரு மனித உலகம்,இதைப்பற்றிய விஞ்ஞான பார்வையும் விஞ்ஞானியான மனிதனின் பார்வையே.காரணத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் இருக்கும் சில வரையறைகள் இதற்கு மெய்யுருவைத் தருகின்றன, நித்திய மனிதனின் வரையறை என்னவென்றால் அவனது அனுபவங்கள் நமது அனுபவங்கள் மூலமாக உணரப்படுகின்றன.

ஐன்ஸ்டின்:இது மனித குலத்தின் உணர்தலே.

தாகூர்:ஆம், ஒரு நித்திய குலம்.அதை நமது எண்ணங்களாலும் செயல்களாலும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.நாம் நமது கட்டுப்பாடுகள் மூலமாக எல்லாம் வல்ல மனிதன் கட்டுப்பாடற்ற ஒருவனாக இருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறோம்.

விஞ்ஞானம் தனிமனிதனுக்குள் சுறுங்கிப்போவதைப் பற்றியதல்ல,அது சார்பற்ற மனித உலகின் மெய்யாகும்.மதம் இந்த மெய்யை உணர்ந்து நமது உள்ளார்ந்த தேவைகளோடு இணைக்கிறது.நமது தனிமனித மெய்யறிந்திருத்தலின் பலன் பரந்துபட்ட முக்கியத்துவம் அடைகிறது.மதம் மெய்ப்பொருளுக்கு மதிப்பை வழங்குகிறது, நாம் இந்த மெய்ப்பொருளோடு ஒன்றுபட்டு இயங்கி இந்த மெய்ப்பொருள் நன்மையானது என அறிகிறோம்.

ஐன்ஸ்டின்:அப்படியென்றால் மெய்யோ, அழகோ மனிதனை சாராமல் இல்லையா?

தாகூர்:இல்லை.

ஐன்ஸ்டின்:மனிதர்கள் இனி இல்லாமல் போவார்களென்றால், இனி நிலவும் மலரும் அழகில்லாமல் போய்விடுமா.

தாகூர்:இல்லை.

ஐன்ஸ்டின்:நான் அழகைப் பற்றிய இந்த புரிதலை ஒப்புக் கொள்கிறேன், ஆனால் மெய்ப்பொருளைப் பற்றி இந்த புரிதலை ஒப்புக் கொள்ள மாட்டேன்.

தாகூர்:மெய்ப்பொருள் மனிதன் மூலம் உணரப்பட்டிருப்பது. ஏன் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டீர்கள்?

ஐன்ஸ்டின்:எனது புரிதல் சரி என என்னால் நிரூபிக்க முடியாது, ஆனால் அது தான் எனது நம்பிக்கை.

தாகூர்:அழகு ஒன்றுபட்டு இயங்குவதன் நேர்த்தியில் உள்ளது, அது அண்டத்தின் உயிரில் உள்ளது.மெய்ப்பொருள் என்பது அண்டத்தின் மனதை நேர்த்தியாக உள்ளடக்குவது.

நாம் தனிமனிதர்கள் நமது தவறுகளாலும் முட்டாள்தனத்தாலும், நமது அனுபவங்களின் சேமிப்பாலும், நமது ஒளியூட்டப்பட்ட மெய்யுணர்ந்திருத்தலாலும் அதை நெருங்குகிறோம்,

வேறு எந்த வகையில் நாம் மெய்யை உணர முடியும்?

ஐன்ஸ்டின்:மனிதகுலத்தைச் சாராமல் மெய் மெய்யாகவே உணரப்பட வேண்டும் என்பதை நான் அறிவியல் வாயிலாக நிரூபிக்க முடியாது.

ஆனால், நான் அதை திடமாக நம்புகிறேன்.எடுத்துக்காட்டாக, வடிவியலில் பித்தகோரியன் தேற்றம் மனிதனைச் சாராத தோராயமான மெய்யைச் சொல்கிறது என நான் நம்புகிறேன்.

எப்படியிருந்தாலும், மனிதனைச் சாரத ஒரு மெய்மை இருக்குமானால், இந்த மெய்மைக்குச் சொந்தமான ஒரு மெய்ப்பொருளும் இருக்கவேண்டும்,அதுபோலவே முதலில் சொன்னதன் மறுதலை இரண்டாவகதாகச் சொன்னதன் மறுதலையை நிரூபிக்கிறது.

தாகூர்:மெய்ப்பொருள், அண்டத்தின் உயிரில் ஒன்றாகும், அது மனிதனாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமாகும்,இல்லையானால் நாம் தனிமனிதர்களால் குறைந்தபட்சமாக அறிவியல்பூர்வமாக மெய் என்று விவரிக்கப்பட்ட, தருக்கமுறையால் அடையக்கூடிய, வேறுவகையாக சொல்லப்போனால் மனித எண்ண ஒட்டத்தால் எவற்றையெல்லாம் மெய் என்று உணர்கிறோமோ அவற்றை இனி மெய் என்று அழைக்கமுடியாது.இந்திய தத்துவவியலில் ப்ரம்மனே முழுமையான மெய்ப்பொருளகிறார், அவரை தனிமனித மனதை விடுத்து உணரமுடியாது அல்லது விவரிக்க முடியாது, ஆனால் தனிமனிதர்களை ஒருங்கினைப்பதன் முடிவிலியில் உணரமுடியும்.

ஆனால் அத்தகைய மெய்ப்பொருள் விஞ்ஞானத்திற்குச் சொந்தமானதல்ல.நாம் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் மெய்ப்பொருளின் தன்மையைச் சொல்லப்போனால், மனிதனின் மனதில் மெய்யாகத் தோன்றுவதாகும், எனவே அது மனிதனுடையது, மாயை அல்லது தோற்றப்பிழை என்று அழைக்கப்பட வேண்டியது.

ஐன்ஸ்டின்:ஆக தங்களுடைய, அல்லது இந்திய புரிதலின்படி, இது தனிமனிதனின் தோற்றப்பிழையல்ல ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்தினுடையது.

தாகூர்:குலம் கூட்டொருமைக்குச் சொந்தமானது, மனிகுலத்திற்குமானது.எனவே, இந்திய மனமாக இருந்தாலும் ஐரோப்பிய மனமாக இருந்தாலும் அனைத்து மனித மனமும் மெய்ப்பொருளை உணர்கிறது, பொதுவான புரிதலில் ஒன்றுகூடுகிறது.

ஐன்ஸ்டின்:எங்கள் மொழியில் குலம் என்ற சொல் அனைத்து இனத்தையும் குறிப்பதாகும், உண்மையைச் சொல்லப்போனால் வாலில்லாக் குரங்கும் தவளையும் கூட அதைச் சார்ந்ததே.

தாகூர்:நாம் அறிவியலில் நமது தனிமனிதனின் மனதின் தனிப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை அகற்றிச்செல்லும் ஒரு பாதையில் சென்று பரந்துபட்ட மனிதனின் மனதில் உள்ள மெய்யின் விளக்கத்தை அடைகிறோம்.

ஐன்ஸ்டின்:மெய்ப்பொருள் நமது மெய்யுணர்தலை சாராமல் இருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

தாகூர்:மெய்ப்பொருள் என்று எதை சொல்கிறோமோ அது சார்பற்றதும் சார்புடையதுமான உண்மைதன்மைக்கு இடையே பகுத்தறிவு ஒன்றுபட்டு இயங்குவதில் இருக்கிறது, இந்த இரண்டுமே பெருந்தனிமனிதனுக்கு சொந்தமாகிறது.

ஐன்ஸ்டின்:நாம் மனிதனைச் சாராத மெய்த்தன்மையை நாம் பயன்படுத்தும் பொருட்களோடு தொடர்புபடுத்த கட்டயாப்படுத்தப்படுவதை நமது அன்றாட வாழ்விலும் உணர்கிறோம்.நமது புலன்களின் அனுபவங்களை ஒப்புக்கொள்ளும் வகையில் தொடர்புபடுத்த நாம் இதனை செய்கிறோம்.

உதாரணத்திற்கு, இந்த வீட்டில் யாருமே இல்லாத போதும், அந்த மேசை எங்கிருக்கிறதோ அங்கேயே இருக்கிறது.

தாகூர்:ஆமாம், அது தனிமனித மனதிற்கு வெளியே உள்ளது, ஆனால் பரந்துபட்ட மனதிற்கு வெளியே இல்லை.நான் உணரும் இந்த மேசை நான் கொண்டிருக்கும் அதே வகையான மெய்யுணர்ந்திருத்தலால் உணரக்கூடியதே.

ஐன்ஸ்டின்:வீட்டில் ஒருவரும் இல்லாதபோதும் மேசை அதுவாகவே இருக்கிறது.ஆனால் இது உங்கள் கருத்துக்கு எதிரானதுஏனென்றால், நம்மைச் சாராமல் அந்த மேசை அங்கே இருப்பதை நாம் விளக்கமுடியாது.நமது இயற்கையான பார்வையில் மனிதனுக்கு அப்பார்பட்டு மெய்ப்பொருள் இருப்பதை விளக்கவோ, நிரூபிக்கவோ முடியாது, ஆனால் அது யாராலும் எந்த உயிராலும் மறுக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை. நாம் மெய்ப்பொருளை மனிதனுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றோடு சம்மந்தப்படுத்துகிறோம்.

நாம் அதன் பொருள் என்னவென்று சொல்ல முடியாமல்போனபோதும், நமது இருப்பையோ நமது அனுபவத்தையோ நமது மனதையோ சாராத இந்த மெய்ப்பொருள் நமக்கு தவிர்க முடியாததாகிறது.

தாகூர்:மேசை எனும் ஒரு திடப்பொருள் ஒரு தோற்றமே என அறிவியல் நிரூபித்துள்ளது, ஆகவே மனித மனம் எதை மேசையாக உணர்கிறதோ அது மனித மனம் இல்லாத போது இல்லாமல் போகும்.அதே நேரத்தில், ஒட்டுமொத்த புலப்படும் மெய் என்பது தனித்தனியே சுழழும் மையத்தின் மின்சக்தியே என ஒப்புக்கொண்ட உண்மையும் மனித மனதிற்கு சொந்தமானதே.

மெய்ப்பொருளின் புரிந்துகொள்வதில், பரந்துபட்ட மனித மனதுக்கும் தனிமனிதனுக்கு உட்பட்ட மனதுக்கும் இடையே ஒரு நித்திய முரணானது இருக்கிறது.நமது விஞ்ஞானத்திலும், நமது தத்துவங்களிலும், நமது கடைப்பிடித்தலும் நிகழ்த்திக் கொண்டே இருப்பதில் நித்தம் சமன்செய்யும் செயல்பாடு உள்ளது.

எது எப்படியானாலும், மனிதகுலத்திற்கு ஒட்டுமொத்தமாக சம்மந்தமில்லாத மெய்ப்பொருள் ஒன்று இருக்குமேயானால் அது நம்மைப்பொருத்தவரை இல்லாததாகும்.இடத்தால் அல்லாமல் காலத்தால் அடுத்தடுத்து வரும் இசைச் சுரங்களைப்போல் அடுத்துடுத்து செயல்கள் நிகழும் மனதில் கற்பனை செய்வது கடினமானதல்ல.

அப்படிப்பட்ட மனதிற்கு அப்படிப்பட்ட மெய்யை புரிதல் இசையைப் புரிவதைப் போன்றது, அங்கே பித்தகோரியன் தேற்றத்திற்கு எந்த அர்த்தமுமில்லை.காகிதத்தின் மெய்த்தன்மை ஒன்று உள்ளது, அதற்கும் இலக்கியத்தின் மெய்த்தன்மைக்கும் எல்லையற்ற வேறுபாடு உள்ளது.காகிதத்தை உண்ணும் அறிவை உடைய பூச்சிக்கு இலக்கியம் ஒரு முற்றிலும் இல்லாததாகிறது, ஆனால் மனித மனத்திற்கு இலக்கியம் அந்த காகிதத்தைவிட ஒரு சிறந்த மதிப்புமிக்க மெய்த்தன்மை உடையதாகிறது.அதுபோலவே நமது புலன்களாலோ அல்லது பகுத்தறிவாலோ மனதோடு சம்மந்தப்படாமல் சில மெய்ப்பொருள் இருந்தபோதும், நாம் மனிதர்களாகவே இருக்கும் வரை அது இல்லாததாகவே இருக்கும்.

ஐன்ஸ்டின்:அப்பொழுது, மதத்தில் நான் தங்களைவிட அதிக நம்பிக்கை உள்ளவனாகிறேன்!

தாகூர்:பெருந்தனிமனிதனான இறைத்தன்மை பொருந்திய மெய்ப்பொருளோடு எனக்குச் சொந்தமான தனிமனித மனதை சமன்செய்தலில் எனது மதம் உள்ளது.

இந்த உரையின் ஆங்கில மூலத்தை Websiteல் காணவும்

உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்

அனைத்தே புலவர் தொழில்

என்ற திருக்குறளுக்கேற்ப இவர்களது சந்திப்பு இருந்ததா?

Advertisements